Доколку пациентот веќе носи леќи или носел во минатото, неопходно е да се открие причината за неговото рефитување, како и да се одреди типот и материјалот кој ќе се користи. Потребно е да се постават следните прашања:

  1. Кој вид на леќи пациентот ги носи (или ги носел)? Дали е задоволен од истите? Кои симптоми ги има? Дали е задоволен од нив?
  2. Кои се причините за престанок на носењето на контактни леќи или за префрлување?
  3. Кои податоци се користени?
  4. Кој распоред на носење го има пациентот како и начин на оддржување (доколку е соодветен)? Дали е задоволен од истите?
  5. Дали постои честа промена на типот на леќите во минатото?

оптометрист Марија Костуранова