Nëse pacienti momentalisht mban thjerrëza apo ka mbajtur në të kaluarën, e domosdoshme është që të zbulohet arsyeja për përsosjen e tij, si dhe të përcaktohet lloji dhe materiali i cili do të përdoret. Është e duhur që të parashtrohen pyetjet në vijim:

  1. Cilin lloj të thjerrëzave pacienti e mban (apo i ka mbajtur)? A është i kënaqur prej të njëjtave?

Çfarë simptomash ka? A është i kënaqur prej tyre?

  1. Cilat janë arsyet për ndërprejen e mbajtjes së thjerrëzave të kontaktit ose të heqjes?
  2. Cilat të dhëna janë përdorur?
  3. Cili është orari i mbajtjes së pacientit si dhe mënyra e mirëmbajtjes (nëse është i përshtatshëm)? A është i kënaqur me ta?
  4. A ekziston ndryshim i shpeshtë i llojit të thjerrëzave në të kaluarën?

 Optometrist, Marija Kosturanova